Jūsų duomenys www.krante.lt internetinėje parduotuvėje yra visiškai saugūs, nes:

  • Jūsų duomenų perdavimui naudojama SSL technologija, kuri saugiai, bei tretiesiems asmenims neįskaitomu formatu, perduodama mums. Taip siekiame apsaugoti Jūsų duomenis nuo praradimo, neteisėto jų panaudojimo ar kitų grėsmių. Perduodami duomenys yra šifruojami Rapid SSL sertifikatu, kurio pagalba duomenys yra užšifruojami 128 bitų ilgio raktu.
  • Mes garantuojame, jog Jūsų duomenys nebus perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus partnerius, kurių pagalba būtina norint įvykdyti Jūsų užsakymą.
  • Jei už elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes Jūs mokate jau pačioje banko internetinės bankininkystės sistemoje, tuomet saugumą užtikrina banko serveris, kuriame vedate į sistemą slaptažodžius ir kitą informaciją, kurią žinote tik Jūs.

Papildoma informacija apie duomenų saugumą:

Klientų duomenys saugomi ir apdorojami laikantis galiojančių Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Valstybės žinios. 2003, Nr. 15-597) direktyvų. Jūsų asmeniniai duomenys yra saugomi ne ilgiau, nei tai būtina. Bet kuriuo metu Jūs turite teisę nemokamai gauti informaciją apie Jūsų pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, blokuoti ar prireikus net ištrinti. Tai galite padaryti skiltyje “Mano duomenys” arba kreipkitės į mus el. paštu info@krante.lt arba kitais nurodytais kontaktais. Šioje parduotuvėje informacija apie Jūsų prekių krepšelio turinį išsaugoma slapukuose, ir užsisakinėjant kitą kartą, juos galite vėl peržiūrėti. Norint užsiregistruoti arba užsisakyti prekių, Jums reikės pateikti savo duomenis, kurie bus naudojami aukščiau įvardintais tikslais. Jei jūs jau esate klientas, galite prisijungti tiesiog įvedę savo el. pašto adresą ir slaptažodį. Slapukuose saugomų duomenų dėka Jums nebereikia kaskart vėl iš naujo pildyti pateiktų formų. Pasirinkta naršyklės programa Jūs galite patys administruoti savo duomenis ir jei norite, juos užblokuoti.

Privatumo politika

www.krante.lt tinklalapyje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų tinklo naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuterio kietajame diske. Kai pirmą kartą apsilankote mūsų tinklalapyje, slapukai yra perkeliami į Jūsų kompiuterį ir vėliau naudojami kompiuteriui identifikuoti. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina Jums naršymą jau lankytame tinklalapyje, supaprastina prieigą prie skelbiamos informacijos. Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymą taip, kad slapukai nebūtų priimami. Tokiu atveju kai kurios www.krante.lt tinklalapio funkcijos gali neveikti.

Taip pat pasitelkiant slapukus automatiniu būdu yra fiksuojami tinklalapio lankomumo duomenys: informacija apie tai, kiek lankytojų jame apsilankė, koks yra lankytojų interneto paslaugų tiekėjo serverio srities (domeno) pavadinimas, kokia informacija dažniau skaitoma ir pan. Tai padeda mums suprasti, kaip lankytojai naudojasi tinklalapiu, ir suteikia galimybę pagerinti mūsų teikiamas paslaugas, supaprastinti informacijos pasiekiamumą.


Atsakomybės ribojimas

Informacija, esanti interneto puslapyje www.krante.lt yra skirta tik bendriems tikslams.

Padarydama puslapio turinį Jums prieinamą, reikšdama jame nuomonę, taip pat sudarydama galimybę parsisiųsti bet kokią medžiagą ir dokumentus, www.krante.lt dalinasi savo nuomone ir praktika dėl 2016 m. balandžio 27 d. Reglamento (ES) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) taikymo ir veiksmų, kurių reikalinga imtis, užtikrinant saugų asmens duomenų tvarkymą pagal šį teisės aktą.


Tačiau:

1. Negali būti suprantama ar numanoma, taip pat jokia garantija nėra duodama ar gali būti numanoma, kad pateikta medžiaga visiškai atitinka Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, nei kad pateikta ar parsisiuntimui skirta medžiaga yra visiškai tinkama bet kokiam konkrečiam tikslui ar naudojimui bet kuriam naudotojui – duomenų subjektui ir/ arba duomenų valdytojui ir/ arba duomenų tvarkytojui - bet kokiomis specifinėmis sąlygomis. 

2. UAB Galnera ir jos darbuotojai neprisiima jokios atsakomybės už tai, kaip Jūs naudosite jų teikiamus patarimus ar informaciją, už savo išreikštas nuomones, teikiamą medžiagą ir dokumentus. Nuo to momento, kai parsisiunčiate dokumentus, prisiimate visa atsakomybę už jų panaudojimą.


3. UAB Galnera jokiu atveju neprisiima atsakomybės už bet kokius specialius, tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius nuostolius ar žalą dėl veiksmų ar sutarties nevykdymo, aplaidumo ar kito delikto, kylančius iš ar susijusius su interneto puslapyje prieinamos medžiagos, dokumentų naudojimu; taip pat UAB "Krante" negali būti laikoma atsakinga už Jūsų verslo nuostolius ir/ arba pelną, nes visa Jums prieinama medžiaga turi būti pritaikoma būtent Jūsų verslui ir problemoms bei/ arba rizikoms, su kuriomis Jūs susiduriate tvarkydami asmens duomenis.

UAB Galnera išlaiko teisę bet kuriuo metu ir be interneto puslapio vartotojų įspėjimo keisti interneto puslapio turinį, Jums prieinamą medžiagą, dokumentus ir nuomones.

UAB Galnera yra kvalifikuota ir pasiruošusi pagal savo galimybes padėti Jums suprasti, kaip pritaikoma šiame interneto puslapyje Jūsų gauta/ parsisiųsta medžiaga, kai tokia pagalba yra reikalinga instaliuojant ir/arba paleidžiant veikti UAB "Krante" parduodamą licencijuojamą programinę įrangą. Tačiau norėdami gauti profesionalų ir labiausiai Jūsų verslo poreikius atitinkantį patarimą dėl atitikimo Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimams, Jūs turėtumėte kreiptis išsamios konsultacijos į duomenų apsaugos pareigūną ir/ arba teisininkus.

Bendrosios nuostatos

Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės. Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.


Asmens duomenų tvarkymas

Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia registracijos anketoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, blokuoti ar ištrinti parašydamas el. Laišką info@krante.lt arba paskambindamas telefonu  +370 643 81814. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 darbo dienas). Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus.

Pirkėjas turi teisę galimybę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris atlieka Registraciją interneto parduotuvėje www.krante.lt , teisę į privatumą.

Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvės registracijos anketoje nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.

Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų. Asmens duomenys, kurie sutiko, kad jų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, yra saugojami aktyviojoje duomenų bazėje ir naudojami 2 metus tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjo duomenys yra saugomi 2 metus nuo paskutinio pirkimo. Po šio termino kliento duomenys yra (automatiškai) sunaikinami. Asmens duomenų automatinį sunaikinimą prižiūri atsakingas asmuo.


Taisyklių keitimas

Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas www.krante.lt interneto parduotuvėje. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto parduotuvėje www.krante.lt Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

Svarbu:

www.krante.lt elektroninės parduotuvės personalas nei raštu, nei telefonu, nei jokiais kitais būdais neprašo Jūsų prisijungimo duomenų, banko kortelių numerių, slaptažodžių ar bet kokios kitos informacijos, dėl kurios panaudojimo Jums gali būti padaryta finansinė ar bet kokia kita žala. Visa informacija apie skelbiamas akcijas, specialius pasiūlymus ir t.t. yra skelbiama mūsų elektroninėje parduotuvėje www.krante.lt.

Prekė įtrauką į patinkančių prekių sąrašą
Prekė įtraukta į palyginimų sąrašą